Stampa
Categoria principale: Canzoni
I CARÒFËNË [ i ka’rɔfәnә ] I GAROFANI
video
Uddijë, quant’è jautë stu palazz! [ ud’dijë /kwan’tɛ‘j:autë ‘ʃtu pa’latʦ// Oddio, quanto è alto questo palazzo!
Chi cë l’à fabbricatë stë ddójë finèstr? ki ʧә‘la fabbri’katә ʃtә d’dojә fi’nɛʃtr // Chi le ha fabbricate queste due finestre?
Là cë stà nënnélla mija, sèmp s’affaccë ‘la ʧә ‘ʃta nәn’nella ‘mija / ‘sɛmp saf’fatʧә Làc’è l’innamorata mia, ogni tanto si affaccia
k’ addacqua gli caròfënë alla tèsta.  kad’dakkwa ʎi ka’rɔfәnә ‘alla ‘tɛʃta // per annaffiare  i garofani piantati nel vaso.
E jì pass e cë në cérkë uno: e ‘ji ‘pass e ʧә nә ‘ʧerkә ‘unͻ / Io passo e gliene chiedo uno:
e quella  më në ména  nu ramagliètt: e ‘kwella mә nә ‘mena nu rama’ʎɛtt / lei me ne lancia un rametto:
e quella  më në ména  nu ramagliètt. e ‘kwella mә nә ‘mena nu rama’ʎɛtt // lei me ne lancia un rametto.
“Si questo ramagliètt non ti abbasta / si ‘kweʃtͻ rama’ʎɛtt non ti ab’baʃta  “Se questo rametto non ti basta
të pigllië la padrónä  e purë la tèstä tә ‘piʎ la pa’drona e ‘purә la ‘tɛʃta  prenditi la padrona e pure il vaso
të pigllië la padrónä  e purë la tèstä. tә ‘piʎ la pa’drona e ‘purә la ‘tɛʃta // ] prenditi la padrona e pure il vaso.