S’ANNA FA CAPACË [san’na fa ka’paʧә ] AMORE CONTRASTATO
     
E ócchijë jank dë na përnicë [ e ok’kijә ‘jank dә na pәr’niʦә Occhi bianchi di pernice:
nujë cë wulémë amà, se a Dijo piace; ‘nujә ʧә wu’lemә a’ma /sә a ‘dijͻ ‘pjaʧe / noi ci vogliamo amare, se a Dio fa piacere;
cë sta la mamma e tant kë në dicë ʧә ‘ʃta la ‘mamma e ‘tant kә nә ‘diʧә  la sua mamma ha molto da ridire
e suo padre tantë kë së dispiacë.  e ‘suͻ ‘padre ‘tant kә sә di’ʃpjaʧә // e suo padre si dispiace tanto.
Figlióla nnë lassà a mè e lassa dicë fiʎ’ʎola nnə las’sa a ‘me e ‘lassa ‘diʧә Figliola non lasciarmi e lascia dire:
vènë nu jórn ka  s’anna fa capacë. ‘vɛnә nu ‘jorn ka san’na fa ka’paʧә // ] un giorno accetteranno il nostro amore.