E’ LUNTANË DA CCÀ CHI MË WÒ BBÈNË [ ɛ lun’tanә da k’ka ki mә ‘wͻ b’bɛnә ] E’ LONTANO DA ME CHI MI VUOLE BENE
E’ luntanë da ccà chi më wò bbènë, [ ‘ɛ lun’tanə da k’ka ki mə ‘wɔ b’bɛnə / E’ lontano da me chi mi vuole bene,
së piglia lò mijo còrë e së gliu tènë,  sə ‘piʎʎa ‘lɔ ‘mijͻ ‘kɔrə e sə ‘ʎu ‘tɛnə / si prende il mio cuore e se lo tiene,
së crédë ca gli wòglië abbandunarë, sə ‘kredə ka ʎi ‘wɔʎ ab’bandunarə / lui crede che voglio abbandonarlo,
mank na léttërä gli pòssò mandarë, ‘mank  na ‘lettəra ʎi ‘pɔssɔ man’darə /  neanche una lettera posso inviargli,
pëcchè së pèrd p’à vijä gliu córriérë. pək’kɛ sə ‘pɛrd ‘pa ‘vija ʎu kor’rjerə //  perché si perde per la strada il corriere
È luntanë da ccà chi mmë wò bènë, ‘ɛ lun’tanə  da k’ka ki mə ‘wɔ ‘bɛnə / E’ lontano da me chi mi vuole bene
chiglië ca nën mmë fa cchiù ripòsare,  ‘kiʎ  ka nən mmə ‘fa k’kju ripo’sarɛ / quello che non mi fa più riposare,
s’à présë gliu mijë còrë e së gliu tènë, ‘sa ‘presə ʎu ‘mijə ‘kɔrə e sə ʎu ‘tɛnə / si è preso il mio cuore e se lo tiene 
së crédë cà gli vòglië abbandunare. sə kredə ‘ka ‘ʎi ‘vɔʎ abban’dunarԑ // lui crede che voglio abbandonarlo.
Nujë ci_amamë e cë wulémë bbènë ‘nujə ʧa’mamə e ‘ʧə ‘wulemə b’bɛnə  Noi ci amiamo e ci vogliamo bene
e chi nën cë po’ vëdé kë së dannä! e ki nən ʧə ‘pͻ və’de kə sə ‘danna //  e chi non ci può vedere possa dannarsi!
Nujë ci_amamë e cë wulémë bbènë ‘nujə  ʧa’mamə e ‘ʧə ‘wulemə b’bɛnə  Noi ci amiamo e ci vogliamo bene
k’amm fatt gl’amórë cuntént. ‘kamm ‘fatt ʎa’morə kun’tent // ] perchè abbiamo fatto l’amore contenti.