A NATALË
[ a natalə] A NATALE
Mó vènë Natalë n’ata vòtë ['mo ‘vɛnə na’talə ‘nata ‘vɔtə Ora arriva Natale un’altra volta 
e a capë chiù më vòtë: e a ‘kapə ‘kju mə ‘vɔtə / e mi gira la testa più del solito:
muglièrëmë tutt a mmòdë wò cagnà  mu’ʎɛrəmə ‘tutt a m’mɔdə wɔ kaɲ’ɲa mia moglie vuole seguire la moda, cambiare 
e nën sapë ca tutt i nëgòzzijë e nən ‘sapə ka ‘tutt i nə’gɔtʧijə e non sa che tutti i negozi (in questo periodo)
aumèntënë i prèzz ; au’mɛntənə i ‘prɛtʧ / aumentano i prezzi;
 sòld n’cë në stann  ‘sɔld nʧə nə ‘ʃtann soldi non ce ne sono
e pò c’appiccëcamë. e pɔ ʧap’pitʧəkamə //] e così litighiamo.