MÓ VÈN NATALË [mo vɛn na’talə] ARRIVA IL NATALE
Mó vènë Natalë  [mo ‘vɛnə na’talə Arriva Natale 
nën tènghë dënarë, nən ‘tɛŋgə də’narə / non ho denari, 
m'appiccë na pippa e më métt a fumà; map’pitʧə na pippa e mə ‘mett a fu’ma / accendo la pipa e mi metto a fumare;
quann a nòtt së sparënë ó bòtt, ‘qwann a ‘nɔtt sə ‘ʃparənə o bɔtt / quando di notte sparano i botti 
më mett u cazónë e jèschë a scutà. mə ‘mett u ka’ʦonə e ‘jɛʃkə a ʃku’ta //] mi vesto e vado ad ascoltare.