AJUTËTË CA DDIJË T’AIJUTË [a'jutətə ka d’dijə tai’jutə]
AIUTATI CHE DIO TI AIUTA!
Appiccëtë, appiccëtë, fókë  [ap’pitʧətə / ap’pitʧətə / ‘fokə  Accenditi, accenditi, fuoco 
quann patëtë và pë riccë 'kwann 'patətə va pə ‘ritʧə

quando tuo padre va a prendere i rametti secchi (fruscë o scórbë) 

e Sant’Andònijë të gl’appiccë. e santan'donijə tə ʎappitʧə //] e Sant'Antonio ti aiuta ad accenderlo.