Cinchë ciuccë vécchië zópp [‘ʧink ‘ʧutʧ ‘vekkjie ‘ʦopp] Cinque ciucci vecchi zoppi
Tèngh cinchë ciuccë vécchië zópp ijë,  [‘tɛng ‘ʧink ‘ʧutʧ ‘vekkjie ‘ʦopp  ‘ijә / Ho cinque ciucci vecchi zoppi, 
i ténë cinchë ciuccë vécchië zópp tu?  i ‘tenә ‘ʧink ‘ʧuʧ  ‘vekkjie ‘ʦopp  ‘tu // li hai tu cinque ciucci vecchi zoppi  ?
Quaglië só cchiù vécchië:  ‘kwaʎ ‘so k‘kju ‘vekkjә / Quali sono i più vecchi: 
i cinchë ciuccë vécchië zópp mijë  i ‘ʧink ‘ʧutʧ ‘vekkjә ‘ʦopp ‘mijә  i cinque ciucci vecchi zoppi miei 
o i cinchë ciuccë vécchië zópp tójë? o i  ‘ʧink ‘ʧutʧ ‘vɛkkjә ‘ʦopp ‘tojә // ] o i cinque ciucci vecchi zoppi tuoi?