Tósct e crikk ci mëttétë, [ ‘toʃt e ‘krikk ‘ʧi mət’tete / Duri e rigidi li mettete (nella pentola)
ténnërë e muscë i cacciatë, ‘tennərə e ‘muʃ  i kat’ʧatә / Teneri e flosci li cacciate,
i facétë na surinatä i fa’ʧetә na suri’nata  li rivoltate (nel sugo)
e i mënatë ‘ntà  scpaccatë e i mә’natә ‘nta ʃpak’katә // ] e buttate in bocca
(Gli spaghetti)