TRÈ PË SÈTT, VINTUNË (1) ['tre pə 'sɛtt / vin'tunə] TRE PER SETTE, VENTUNO
Trè pë sètt, vintunë:  ['tre pə 'sɛtt / vin'tunə /  Tre per sette, ventuno: 
scapp gl’ass e të va ‘ncurë 'ʃkapp  'ʎass  e tə va 'nkurə //] scappa l'asso e ti "prende in giro".