A CAGGLINÄ ZÒPPA ZÒPPA  [a kaʎ’ʎina ‘ʦɔppa 'ʦɔppa] LA GALLINA ZOPPA ZOPPA
A cagglinä zòppa zòppa,  [a kaʎ’ʎina ‘ʦɔppa 'ʦɔppa /  La gallina zoppa zoppa
quanta pénn pòrt ‘ngòpp? 'kwanta 'penn 'pɔrt 'ngɔpp // quante penne porta su?
E në pòrt vintiquatt:  e nə 'pɔrt vinti'kwatt / Ne porta ventiquattro:
unë, ddujë, tréjë e quatt. 'unə / d’dujə / 'trejə e 'kwatt //] uno, due, tre e quattro.