La barcä [la ‘barka] La barca
Kë cë la minë a fà la barcä a marë [kə ʧə la ‘minə a ‘fa la ‘barka a ‘marə  Perché metti la barca a mare 
quann gliu wént nën glië wa a favórë? ‘kuann ʎu ‘went nən ʎ ‘wa a fa’vorə //  se non c’è vento a favore? 
La barcä nën camminä sènzë a vélä . la ‘barka nən kam’mina ‘sεntsə a ‘vela // ] La barca non cammina senza vela.